Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Teknik och hållbar utveckling

I detta tema står den vardagliga tekniken och hållbar utveckling i fokus. Temat ger inspiration för att barnen ska upptäcka och göra undersökningar på förskolan och i dess närområden.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Förskolan

  |  Ämnen: 

 

Teknik

Beskrivning av temat Teknik och hållbar utveckling

Teknik och hållbar utveckling består av tre olika avsnitt:
• Våra konstruktioner
• Våra transporter
• Vår hållbara omgivning

Varje avsnitt börjar med en avsnittstext där det ges exempel från förskolor samt lite bakgrundsfakta kring olika delar av avsnittet. I ett första avsnitt finns fakta om teknik och hållbar utveckling samt om det tekniska arbetssättet.

Sammanlagt finns det tjugoen olika uppdrag som alla innehåller teknik och/eller hållbar utveckling. Varje avsnitt börjar med lite enklare uppdrag.

Vissa uppdrag är uppbyggda så att man kan jobba med dem under en längre period, andra går lite fortare att genomföra men kan göras vid flera tillfällen och i olika miljöer.
Den vardagliga tekniken står i fokus och det finns mycket att upptäcka och undersöka på förskolan och i dess närområden.

Till temat finns en bok med korta uppdrag som passar att göra innan eller efter de lite längre uppdragen i handledningen. Denna bok är i ett litet format så att den enkelt kan tas med i fickan och användas under hela dagen på förskolan. I den lilla boken finns också historierna om Änta. Änta är en flicka som är nyfiken på det mesta och en karaktär som kan inspirera till att göra uppdragen.

Se informationsfilmen om NTA-temat Teknik och hållbar utveckling nedan:

Mål för temat Teknik och hållbar utveckling

I detta tema får barnen i enlighet med förskolans läroplan, Lpfö 18, förutsättningar att utveckla:
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Logga in på Mina sidor här