Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Magneter och motorer

I temat Magneter och motorer undersöker eleverna egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 6

Åk 7

  |  Ämnen: 

 

Fysik

Beskrivning av temat

I temat Magneter och motorer utgår eleverna ifrån sina egna erfarenheter av magneter och studerar olika magneters egenskaper.

Med hjälp av magneter bygger sedan eleverna en kompass och de skapar magnetism med hjälp av elektricitet.

Slutligen bygger och studerar de enkla elektriska motorer och undersöker hur man kan alstra elektricitet med en generator.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mål

Fysik – Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet

 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
  Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi.
 • Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysiken och vardagslivet

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Logga in på Mina sidor här