Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Ljus

Ljus är ett NTA-tema för förskolan som på ett lekfullt och undersökande sätt närmar sig naturvetenskapen. Temat är indelat i fyra avsnitt; Lek med skuggor, Lek med reflekterat ljus, Lek med ljusets färger, samt Lek med växter och ljus.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Förskolan

  |  Ämnen: 

 

Biologi

Fysik

Beskrivning av temat Ljus

Temat Ljus för förskolan är indelat i fyra avsnitt där barnen i leken undersöker; skuggor, reflekterat ljus, ljusets färger och ljusets betydelse för växter.

Experimenten i temat har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras.

Ämnesdidaktiken i utbildningen och i handledningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materialsats där material finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt material förutsätts finnas på förskolan till exempel vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.

Mål för temat Ljus

Temat Ljus underlättar arbetet enligt förskolans läroplan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Logga in på Mina sidor här