Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Från frö till frö

I temat Från frö till frö utvecklar eleverna en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 4

Åk 5

Åk 6

NTA S

  |  Ämnen: 

 

Biologi

Beskrivning av temat

Temat Från frö till frö introduceras för eleverna med en övergripande diskussion om växter och deras betydelse.

Från det övergripande perspektivet dyker de sedan ner i nära studier av olika frukter och frön.

De följer ett snabbväxande åkerkål från fröet de sår till groning, tillväxt, blomning, pollinering och till slut skörden av de nya frön som bildats.

Växtens anatomi studeras liksom biets.

Under arbetets gång finns det möjlighet att fördjupa sig i hur växter och djur är beroende av varandra för sin överlevnad och fortplantning.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mål

Biologi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Logga in på Mina sidor här