Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Balansera och väga

I temat Balansera och väga integreras ämnesinnehållet från de naturorienterande ämnena, teknik och matematik utifrån kursplanerna i Lgr11.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 1

Åk 2

Åk 3

  |  Ämnen: 

 

Fysik

Matematik

Teknik

Beskrivning av temat

Balansera och väga innehåller 13 uppdrag, vars ämnesmässiga innehåll kan sammanfattas under tre rubriker:

Balans. Eleverna undersöker hur man kan få föremål och den egna kroppen att balansera och samtalar om tyngdkraft. De tar reda på tyngdpunktens och stödytans betydelse för balansen och undersöker hävstångsprincipen. De läser om att balansera på lina och om mobilkonstnären Calder, och bygger som avslutning en hängande mobil.

Vägandets idé. Eleverna bygger och undersöker en balansvåg. De rangordnar föremål från det lättaste till det tyngsta. De får läsa om hur man väger djur och om hur olika vågar fungerar.

Densitet. Eleverna får undersöka egenskaper hos olika matvaror. De rangordnar matvarorna efter massa och volym och upptäcker att det som har stor volym inte behöver väga mest. Som avslutning får de använda sina kunskaper för att hitta en burk med ett visst innehåll.

Matematikinnehållet är valt utifrån något central begrepp i uppdraget. Det ska ses som ett erbjudande och ett stöd för lärare som vill knyta samman temat med den ordinarie matematikundervisningen. Det kan även tjäna som extra utmaningar för elever som snabbt blir klara med ett uppdrag.

Mål

Fysik

Temat ger stöd för att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Naturorienterande ämnen

Centralt innehåll årskurs 1-3

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Material och ämnen i vår omgivning.
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Teknik

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matematik

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Sannolikhet och statistik

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • Samband och förändringar.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Logga in på Mina sidor här