Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Fasta ämnen och vätskor

Fasta ämnen och vätskor är ett tema som introducerar eleverna till några egenskaper hos materia och till ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 1

Åk 2

  |  Ämnen: 

 

Kemi

Beskrivning av temat

Temats ämnesmässiga innehåll kan delas in i fyra områden:

Vissa egenskaper hos fasta ämnen kan observeras med våra sinnen. Eleverna undersöker egenskaper hos 20 föremål och beskriver deras färg, form och storlek.

Vissa egenskaper hos fast ämnen kan endast beskrivas med hjälp av tester. Eleverna undersöker om föremål kan rullas eller staplas, vad som påverkar hur de rullar, om de flyter eller sjunker i vatten och om de är magnetiska. De tillämpar sitt lärande genom att själva undersöka och beskriva egenskaper hos två nya föremål.

Vätskor har unika egenskaper som kan beskrivas med hjälp av observationer och tester. Eleverna observerar, testar och jämför hur olika vätskor känns att ta på och vilken form de har. De studerar hur vätskedroppar ser ut och hur de rinner. De tillämpar det de lärt sig om vätskors egenskaper när de själva undersöker två nya vätskor.

Fasta ämnen och vätskor har både likheter och skillnader. Elever testar tillsammans om föremålen och vätskorna leder elektrisk ström. De sammanfattar sedan vilka egenskaper som är specifika för respektive form av materia, och vilka som är gemensamma.

Mål

Kemi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Naturorienterande ämnen
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Material och ämnen i vår omgivning

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Logga in på Mina sidor här