Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Energi och hållbar utveckling

Temat Energi och hållbar utveckling ger stöd för ämnesintegrering mellan NO och SO.

Alla teman

  |  Årskurs: 

ÅK 8

, ÅK 9

  |  Ämnen: 

 

Biologi,

Fysik,

Kemi,

Teknik,

Beskrivning av temat

Energi och hållbar utveckling är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Läroplanens övergripande perspektiv som ska prägla all undervisning: miljö, etik, historiska och internationella, är något som också präglar temat, varför det finns ett gott stöd i såväl läroplan som ämneskursplaner.

Temat som bygger på modern ämnesdidaktisk forskning tar sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling, vision II/kunskapens användning, och sociokulturell lärandeteori. Det innebär att undervisningen behandlar intresseskillnader och konflikter kring sociala, ekonomiska och miljömässiga mål, och att kunskap kommer till användning för att bedöma konsekvenser, ta ställning och fatta beslut. Det innebär vidare att elevers tankar och erfarenheter, problemformuleringar och förslag på lösningar är centrala i undervisningen, och att diskussioner, argumentationer och gemensamt utforskande är verktyg för lärandet.

I tema Energi och hållbar utveckling erbjuds eleven att bli delaktig i en aktuell samhällsfråga som rymmer intresseskillnader, konflikter, framtid och ovisshet – den pågående klimatförändringen. Syftet med undervisningen är att eleverna ska ta reda på hur kunskaper om energi kan användas för att ta ställning och värdera handlingar i förhållande till klimatproblematiken. Därför handlar arbetsuppgifterna mindre om att hitta rätta svar och mer om att klargöra intresseskillnader och konflikter, skilja fakta från värderingar, identifiera orsaker och tänkbara konsekvenser samt att undersöka och jämföra olika alternativ. Det är genom diskussioner och argumentationer som eleverna utvecklar sina erfarenheter, och som underlag till diskussionerna arbetar eleven med värderingsövningar, kritisk granskning av texter, bilder, tabeller och diagram, intervjuer, tankekartor, beräkningar och systematiska undersökningar.

Temat rymmer nitton uppdrag som fördelar sig på sex ”steg”. Varje uppdrag avslutas med en sammanfattning av lärandet i uppdraget, vilket kan användas av eleven som utvärdering av det egna lärandet och av läraren för formativ bedömning. Till varje uppdrag finns också angivet vilka långsiktiga mål och centralt innehåll som berörs i respektive ämne. På så sätt får lärare en god överblick över hur arbetet kan organiseras och fördelas mellan ämnena. Till hjälp i planeringsarbetet finns i lärarhandledningen även en översikt över temats innehåll och lärande, en sammanställning av vilket centralt innehåll som helt eller delvis berörs, ett förslag till pedagogisk planering att ge eleverna samt ett bedömningsstöd.

Logga in på Mina sidor här