Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Projekt Väst

Stockholm stad har tagit fram en modell för att främja den naturvetenskapliga språkutvecklingen med NTA-teman. Det långsiktiga målet är att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Bakgrunden till Språkutveckling med NTA: Projekt Väst

Uppdraget har varit att skapa en modell som möjliggör för fler elever att bli behöriga att söka till gymnasiet i årskurs 9.

Projektet sträcker sig från förskolan och upp till elever som ska börja i årskurs 7. Grunden är elevernas språkkunskaper och tillgång till redskap för naturvetenskaplig inlärning som utgår från Lära genom att göra.

Projektet startade våren 2017 på initiativ av Gunnar Wohlin, grundskolechef på Stockholms stads utbildningsförvaltning, Birgitta Thulén, avdelningschef för förskolorna i Hässelby-Vällingby och Bengt Nilsson, dåvarande vd för NTA-skolutveckling.

Resultat från Språkutveckling med NTA: Projekt Väst

Efter tre år kan vi sammanfatta våra erfarenheter i en modell som utgår från Eleven i fokus. Modellen förutsätter en ”röd tråd” som startar i förskolan och visar vägen upp mot högstadiet.

Med rätt pedagogiska redskap kan pedagoger ge eleverna en trygg kunskapsbas att stå stadigt på i fortsatta studier. Genom elevernas lust och vetgirighet främjar pedagogerna ökade kunskaper.

Det ställer även höga krav på pedagogernas egen kunskap. Det blir därmed viktigt att det finns tid avsatt för fortbildning och kollegialt erfarenhetsutbyte.

För att ge eleverna naturvetenskapliga begrepp och ord krävs god kunskap i det svenska språket. Användandet av flera språk i linje med elevernas olika modersmål stärker kunskapsutvecklingen för individen. Inlärningen främjas av möten med andra i olika miljöer. Det främjar elevernas förståelse för sin omvärld samt synliggör de vetenskapliga begreppen i ytterligare sammanhang.

Det är viktigt att de mottagande pedagogerna är väl insatta i vad eleverna har mött i förskolan för att ta tillvara elevernas erfarenheter när de lämnar förskolan och börjar förskoleklass. Ett överlämnandedokument med den informationen ger grundskolan möjlighet att bygga vidare på elevernas erfarenheter inom det naturvetenskapliga området.

Språkutveckling med NTA: Projekt Väst – i fyra punkter

För att sammanfatta innehållet i vår modell för naturvetenskaplig språkprogression från förskola till att eleverna börjar årskurs 7 behövs:

  • Ett väl genomarbetat pedagogiskt redskap.
  • Utbildade pedagoger som ges tid och möjligheter för både vidareutbildning och kollegialt lärande.
  • Externa miljöer där eleverna ges möjlighet till ytterligare upptäckarstunder och lärande.
  • Överlämnandedokument som ger förskoleklassernas pedagoger ökade chanser att bygga vidare på förskoleelevernas erfarenheter.

Läs och ladda ner slutrapporten från projektet här: Projekt Väst – en modell för naturvetenskaplig språkprogression, från förskolan till elever som ska börja i åk 7.

För frågor om Projekt Väst och NTA:s språkutvecklingsarbete, mejla sara.wennergren@ntaskolutveckling.se.

Lärresurser för språkutvecklingsarbete i förskolan och grundskolan

Nedan har vi samlat alla dokument som hör till projektet. De är fria att ladda ner för att använda i förskolans och skolans verksamhet. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av dessa dokument i ditt arbete.

Nyckelbegrepp

Nyckelbegreppen är vetenskapliga begrepp som har lyfts upp från NTA:s teman och är kopplade till pedagogiska aktiviteter att undersöka tillsammans med barnen.

Dokumenten har arbetats fram i kollegialt lärande mellan pedagoger, som har diskuterat vilka begrepp barnen ska få möjlighet att möta under sin förskoletid.

Dokument

Övergångar

Överlämningsdokumentet är ett dokument som pedagogerna på förskolan fyller i när barnen slutar på förskolan och ska börja skolan.

Dokumentet skrivs på gruppnivå, där varje förskola beskriver hur de har arbetat med naturvetenskap och teknik. Dokumentet lämnas över till skolan för att pedagogerna i förskoleklassen ska få en inblick i elevernas förförståelse inom naturvetenskap och teknik. Detta för att kunna bygga vidare på elevernas erfarenhet och lärande.

Dokument

Implementeringsplan

Implementeringsplanen är en enkel checklista om ansvarsfördelningen mellan NTA:s kontaktperson, lärarna och deras gemensamma ansvar i skolan.

Dokument

Externa aktörer

I Projekt Väst är externa aktörer organisationer utanför skolan vars uppgift är att visa hur kunskapen återfinns i vardagen och i yrkeslivet.

Här finns informationsblad med externa aktörer för olika NTA-teman, samt deras upplägg för samverkan med förskola, skola, fritids och parklekar.

Dokument

Översättningar till NTA:s teman

Här finns översättningar på olika språk som har tagits fram i Projekt Väst.

Målet med översättningarna är att skapa bättre förutsättningar för samtal ”kring middagsbordet” utifrån NTA-teman. I dag finns översättningar till de vanligaste språken i området för temana Testa teknik, Matens kemi och Fjärilars liv.

Här finns också en översättning med information om förskolans arbete med NTA.

Dokument

Fjärilars-liv.zip

Fjärilars liv på olika språk

LÄS MER

Information om temat Fjärilars liv på arabiska, engelska, kurdiska (sorani), persiska (farsi), somaliska och spanska.

Folder-förskolan-pdf.zip

Information om NTA i förskolan på olika språk

LÄS MER

Information om NTA i förskolan på arabiska, engelska, kurdiska (sorani), persiska (farsi), somaliska och spanska.

Matens-kemi.zip

Matens kemi på olika språk

LÄS MER

Information om temat Matens kemi på arabiska, engelska, kurdiska (sorani), persiska (farsi), somaliska och spanska.

Testa-teknik.zip

Testa teknik på olika språk

LÄS MER

Information om temat Testa teknik på arabiska, engelska, kurdiska (sorani), persiska (farsi), somaliska och spanska.

Forskning

Här finns information om forskning som har gjorts i anknytning till Projekt Väst.

Projektets forskare har haft fokus på elevernas lärande när de har arbetat med ett NTA-tema. Resultatet finns här i form av utbildningsfilmer och en rapport.

Dokument

Film: Att utveckla arbetet med NTA i förskolan – introduktion

Film: Att utveckla arbetet med NTA i förskolan – lektion 1

Film: Att utveckla arbetet med NTA i förskolan – lektion 2

Film: Att utveckla arbetet med NTA i förskolan – lektion 3

Film: Att utveckla arbetet med NTA i förskolan – lektion 4

Film: Att utveckla arbetet med NTA på mellanstadiet – lektion 5

Boktips till NTA-teman

Här finns boktips som är framtagna av bibliotek som deltog i Projekt Väst. Boktipsen ska vara ett stöd för lärarna i undervisningen och är kopplade till olika NTA-teman utifrån temats innehåll och lärande.

Dokument

Idébank för NTA utomhus

Idébanken är ett dokument där vi har samlat aktiviteter med fokus på utomhuspedagogik att undersöka tillsammans med barnen till NTA:s olika teman för förskolan. Dokumenten är framarbetade i ett kollegialt lärande med pedagoger. Idébanken kan även användas av fritids och parklekar.

Dokument