Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Att bli medlem

Hur går det till att bli medlem i NTA Skolutveckling ekonomisk förening?

Det är endast kommuner och fristående skolhuvudmän som kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Innan ni skickar in en ansökan:

Förankra satsningen på NTA väl hos lärare, rektorer, förvaltningschef, politiker med flera. Om ni redan har andra satsningar inom NO/Tk-området så planera hur de olika verksamheterna ska kunna samverka.

Om ni vill, kan någon från NTA komma till er och informera mer. Detta kan ske genom att representanter från olika grupper inbjuds till ett seminarium/workshop kring NTA där olika aspekter i skolutvecklingsprogrammet blir belysta. Diskutera i ett tidigt stadium tänkbara kandidater till samordnarrollen.

Ansökan

För att kunna använda sig av NTA:s produkter och tjänster krävs att kommunen/den fristående skolan går med i den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. Beslut om medlemskap tas av NTA Skolutvecklings styrelse, efter att de har fått ta del av nedanstående dokument;

  • en ansökan från kommunen/friskolan/fria förskolan/friskoleorganisationen där det beskrivs hur man har planerat att organisera sin NTA-verksamhet de närmaste åren
  • ett politiskt beslut (gäller kommuner) eller VD/styrelsebeslut (gäller friskolor/friskoleorganisationer) om att ansöka om medlemskap i NTA Skolutveckling.

När kommunen/friskolan antagits som medlem i NTA Skolutveckling förväntas förvaltningschefen/chefen för den fristående skolan skriva på ett samarbetsavtal med föreningen. Inträdesavgiften på 15 000 kr betalas som ett engångsbelopp. När NTA-verksamheten har startat, erläggs en terminsavgift per deltagande elev. För närvarande är avgiften 20 kr/elev och termin.

Ett par exempel från en av NTA Skolutvecklings medlemmar.

En årskurs 6 i Gnosjö kommun arbetar med NTA-temat Kemiförsök. Deras lärare Sara Lundmark är även NTA-samordnare och hon berättar om vilka fördelar hon ser med NTA.

Anette Skötte, skolchef i Gnosjö kommun, berättar hur satsningen på NTA, och på att bilda en utvecklingsgrupp för att stödja skolutveckling inom naturvetenskap och teknik, har bidragit till framgångsrika samarbetsprojekt med lokala intressenter.

Dokument

samarbetsavtal.docx

Samarbetsavtal

LÄS MER

Avtal som reglerar medlemmens NTA-verksamhet. Undertecknas av förvaltningschef med ansvar för förskola och/eller grundskola samt av NTA Skolutvecklings VD.

vad-kostar-nta.xls

Vad kostar NTA?

LÄS MER

Exceldokument som ger stöd för att beräkna kostnader. Innehåller tre flikar.

Vanliga frågor

Varför kan man inte köpa NTA:s teman utan att vara medlem?

NTA:s teman är endast en del i hela skolutvecklingsprogrammet.
NTA:s koncept för skolutveckling bygger på att det är skolhuvudmännens ansvar att skapa förutsättningar för att deras personal få kontinuerlig kompetensutveckling.
NTA-temana är redskap i kompetensutvecklingen, samtidigt som de skapar förutsättningar för lärare/pedagoger att direkt komma igång med ett frågebaserat, undersökande arbetssätt.
Genom att det krävs att varje medlem har en NTA-samordnare, skapas förutsättningar för en långsiktighet i satsningen och för vidareutveckling på lokal nivå.

Vilka kan ansöka om medlemskap?

Det är endast huvudmän för grundskola och/eller förskola som kan ansöka om medlemskap.
NTA Skolutveckling ekonomisk förening är en sammanslutning av huvudmän för grundskola/förskola. Ansökningar om medlemskap behandlas om de kommer ifrån:
Kommuner
Fristående skolor/förskolor
Fristående skolorganisationer/förskoleorganisationer
Andra skolhuvudmän

Måste alla arbeta med NTA om man blir medlem?

Nej, varje medlem bestämmer själva hur omfattande deras verksamhet ska vara.
Det går att starta med NTA i liten skala, på en skola eller förskola, med en liten grupp lärare/pedagoger som anmält sitt intresse, och med tiden låta fler intresserade haka på.
Dock rekommenderar vi att man, redan innan ansökan skickas in, gör upp en plan för hur alla skolor/förskolor, som vill, ska få möjlighet att arbeta med NTA med tiden.

Vad ska ingå i en ansökan?

En ansökan ska innehålla dels ett formellt beslut från huvudmannen, dels en beskrivning av hur ni planerar att starta verksamheten.
Kommuner:
Svara på frågorna i ansökningsblanketten för kommuner och bifoga ett protokollsutdrag från den politiska instans som har beslutat om att en ansökan ska skickas in.
Fristående organisationer, friskolor och fristående förskolor:
Svara på frågorna i ansökningsblanketten och bifoga ett protokollsutdrag från VD, styrelse eller motsvarande som har beslutat om att en ansökan ska skickas in. Bifoga även en kopia på företagets registreringsbevis.

Vad ingår i medlemskapet?

Rätten att använda NTA:s teman, stöd och utbildningar för samordnaren, eventuella temautbildare och medlemmens utvecklingsgrupp, nationella och regionala nätverk för samordnare. Det är endast NTA Skolutvecklings medlemmar som har rätt att köpa NTA:s teman.
NTA Skolutveckling utbildar och ger kontinuerligt stöd till medlemmarnas samordnare. Det rör sig allt ifrån konferenser med föreläsningar och arbeten, kring aktuell forskning inom skolområdet, till telefonkontakter och epostkontakter för att lösa vardagsnära problem.
NTA Skolutveckling utbildar medlemmarnas temautbildare. Kostnaderna för medlemmen rör endast kost, logi, resa och ev. vikariekostnader.
De medlemmar som har utvecklingsgrupper eller motsvarande, som regelbundet träffas för att diskutera och planera övergripande frågor kring alla satsningar inom NO/Tk, erbjuds en kostnadsfri utbildning.
I NTA:s nationella och regionala nätverk för samordnare, skapas förutsättningar för samarbeten som minskar kostnaderna bl.a. för utbildningar. I nätverken sprids erfarenheter och goda exempel.
Den första introduktionsutbildningen hos en ny medlem är kostnadsfri.
Detta bekostar medlemmen själv:
Temautbildningar – köps antingen från närliggande medlem eller så anlitas en utbildare som håller utbildningen lokalt.
Temalådor och temahandledningar – köps från NT Skolmateriel i Upplands Väsby. Företaget säljer endast till NTA Skolutvecklings medlemmar.
Samordnarens tid och arbetsverktyg som telefon och dator.

Hur fort kan vi komma igång?

Själva arbetet med teman ute i verksamheten startas lämpligast i samband med terminsstarten.

Så snart NTA Skolutveckling har fått in en ansökan kommer den läsas för att avgöra om det kan läggas till styrelsen för beslut.

NTA Skolutvecklings styrelse har möten tre gånger per termin. Ungefärliga datum är: mitten av februari, mitten av april, början av juni, mitten av september, mitten av november och mitten av december. För att hinna få med en ansökan skall den vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före ett styrelsemöte.

Om ansökan skickas in till sista mötet under en termin är det viktigt att en NTA-samordnare redan är utsedd och att man kommunicerat med NTA Skolutvecklings nationella kansli innan ansökan inkommer. I annat fall kan det vara svårt att komma igång med NTA-verksamheten redan nästa termin.