Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Att arbeta med NTA:s teman

Centralt i NTA-teman är arbetssättet, där barnen och eleverna enskilt eller i grupp söker svar på frågor och problemställningar.

En förebild är den forskande naturvetaren, som inom sin sfär ifrågasätter och experimenterar. Frågorna leder i sin tur till mer experimenterande och ett ökande kunnande.

Arbetssättet är inte enbart praktiskt. I teman som i huvudsak utgår ifrån teknikämnet ligger elevernas fokus på att finna tekniska lösningar på problem för att i slutänden kunna tillverka nya produkter. Kunskaper om tekniska system och förståelse för hur tekniken har förändrats över tid är också mål för arbetet med NTA:s teknikteman.

Arbetssättet i NTA tar sin utgångspunkt i läroplanerna för aktuell skolform och språkutveckling genomsyrar varje uppdrag.

Läraren och pedagogen har en viktig roll att organisera olika kommunikativa situationer under arbetet med ett tema. Eleverna och barnen får lärarens och pedagogens hjälp att använda de ingående ämnenas olika språkliga uttrycksformer.

I förskolans teman finns uppdrag och experiment som inte behöver genomföras i någon särskild ordning. Tanken är i stället att olika experiment vävs in i det vardagliga arbetet.

Skolans teman har en struktur med uppdrag som bygger på varandra och där varje uppdrag har en arbetscykel:

  • Mål för uppdraget
  • Fundera på – utgår ifrån frågor som eleverna får fundera på och eventuellt skriva ner sina erfarenheter.
  • Undersöka/Problemlösning och konstruktion (i teknikteman) – Det praktiska momentet i uppdraget.
  • Sammanfatta och diskutera – Varje grupps resultat bidrar till klassens gemensamma diskussion och sammanfattning, så att eleverna tillsammans kan se mönster och dra slutsatser.
  • Utvärdering av elevernas lärande – Arbetssättet med gruppdiskussioner, dokumentation, redovisningar och ett reflekterande praktiskt arbete hjälper eleverna att bli delaktiga i sitt eget lärande. Det ger även läraren ett gott underlag för formativ bedömning.

Utbildning för att arbeta med våra teman

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först gå en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning.

För att ha möjlighet att gå utbildningarna måste du arbeta hos någon av NTA:s medlemmar. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Teman från NTA

Pedagoger och lärare i förskolan och grundskolan, hos NTA Skolutvecklings medlemmar, har möjlighet att använda NTA:s teman i sina barngrupper och klasser. Våra teman ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner kring innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

NTA:s teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. De är utvecklade utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arbete med NTA:s teman ger barnen i förskolan en tidig inblick i naturvetenskap och teknik.

Eleverna i grundskolan tränar strategier för att lösa problem, utvecklar ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och utvecklar handlingskompetens.

Prova på-uppdrag:

NTA Skolutveckling har tagit fram prova på-uppdrag för att du ska få möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt.
Klicka nedan för att ta dig vidare till uppdragen.