Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Att arbeta med NTA

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Målet är att alla barn och elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken, i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. För att nå dit ligger fokus på att pedagoger och lärare får en konkret grund att stå på, som de sedan kan vidareutveckla. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och materielsatser.

lokal nivå finns en NTA-samordnare som ansvarar för att pedagoger och lärare får den kompetensutveckling som krävs och att de har tillgång till uppdaterat materiel och handledningar. Det är alltid skolhuvudmannen som ansvar för att det finns en samordnare. Med tiden satsar skolhuvudmannen även på egna temautbildare som kan hålla temautbildningar lokalt, regionalt och ibland även på nationell nivå. I en utvecklingsgrupp med fokus på att utveckla stödet för undervisning i naturvetenskap och teknik är samordnare och utbildare givna representanter.

regional nivå finns regionala samordnare som bland annat stöttar de lokala samordnarna och anordnar utbildningar för dem och för utbildare.

nationell nivå vidareutvecklar och utvärderar, NTA Skolutveckling, teman och andra produkter och tjänster som ger stöd till det lokala utvecklingsarbetet. Driftorganisationen ger bland annat stöd och anordnar utbildningar för medlemmarnas samordnare och utbildare.

Elev

Barn i förskolan och elever i grundskolan får, när de arbetar med NTA-teman, möjlighet att lära sig naturvetenskapliga ämnen, på ett sätt som på många sätt liknar hur forskare angriper en frågeställning, och ämnet teknik så som teknikern, uppfinnaren och ingenjören tar sig an en teknisk lösning på ett problem. Barnen och eleverna tränar även på att använda ämnenas språkliga uttryck och får en inblick i hur kunskaper i naturvetenskap och teknik kommer till användning i samhället.

Pedagog

När pedagoger/lärare ska börja arbeta med något NTA-tema går de först en introduktionsutbildning som ger en orientering om hur NTA fungerar och om arbetssättet i NTA-teman. Därefter går de en dags temautbildning i det tema som de ska arbeta med. Det sker i direkt anslutning till den termin då temaarbetet ska ske i barngruppen eller klassen. Det innebär att utbildningen även är en del i planeringen av terminens, och ibland årets, arbete med de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Kompetensutvecklingen tillsammans med lärarhandledning och komplett materielsats, ger en god grund för att genomföra en undervisning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Varefter som läraren/pedagogen blir mer bekant med temat finns stora förutsättningar för att vidareutveckla temaarbetet utifrån de lokala förutsättningarna och egna behov. NTA Skolutveckling har även tagit fram stöd för fortsatt utbildning för pedagoger/lärare. På “tematräffar” och i kollegialt lärande kan bl.a. NTA och kollegialt lärande vara till hjälp för att reflektera över olika aspekter i den egna undervisningen, få del av andras erfarenheter och av aktuell forskning.

Utbildare

Pedagoger och lärare, som själva har erfarenheter av att använda ett eller flera NTA-teman i sina barngrupper eller klasser, har möjlighet att bli temautbildare. Förutom erfarenheten av att arbeta med minst ett NTA-tema, är grundkravet att pedagogen/läraren har behörighet att undervisa i det eller de ämnen som temat omfattar och för den åldersgrupp temat är anpassat för. NTA Skolutveckling anordnar årligen utbildningar för blivande utbildare i förskolans respektive grundskolans teman. Utbildare bjuds regelbundet in till nätverksträffar med inspiration och fortbildning. Dessa träffar anordnas främst på regional nivå, men även nationella träffar förekommer.

Samordnare

Förutom NTA:s temautbildare är NTA-samordnarna de viktigaste personerna i nätverket. Två gånger om året anordnas konferenser för samordnare. Syftet är att mötas i nätverk, få inspiration och fortbildning inom något aktuellt område. I de regionala klustren har samordnarna ett nätverk där de kan ta hjälp av varandra, samarbeta och inspireras av hur andra medlemmar löser olika frågor. Det nationella kansliet ger samordnarna stöd i olika former. Hemsidan är ett väldigt viktigt verktyg, men det finns även andra digitala plattformar som erbjuds samordnarna.

Utvecklingsgrupp

NTA:s årliga utvärdering av medlemmarnas verksamhet visar tydligt att de medlemmar som bäst tar vara på alla delar i NTA-konceptet är de som satsat på att skapa en utvecklingsgrupp, vars syfte är att erbjuda stöd för utveckling av undervisning i NO och teknik. I utvecklingsgruppen ingår naturligtvis NTA-samordnaren och representanter för andra lokala satsningar, vars syfte är att ge stöd för skolornas NO/tk-undervisning. Förutsättningarna för att förankra utvecklingsgruppens arbete på alla nivåer ökar om det i utvecklingsgruppen ingår representanter från central förvaltning, rektorer och lärare.  Även samarbetspartners från lokalt näringsliv och högre utbildning kan ingå, för att underlätta samverkan med dessa. NTA Skolutveckling erbjuder årligen medlemmarna att ansöka om att få delta på någon av de utbildningar som anordnas för utvecklingsgrupper.

Arbetssätten i NTA-teman

Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat.

Uppdragens arbetscykel 

Fundera på

Med hjälp av en intresseväckande introduktion och öppet formulerade frågor får eleverna fundera över och dela med sig av sina erfarenheter. Fundera på-frågorna utgår ifrån uppdragets innehåll och hjälper eleverna att formulera egna frågor och diskutera hur de ska finna svaren på dem.

Undersöka

Eleverna formulerar frågor och gör förutsägelser, som kan testas i ett experiment eller undersökas genom observationer eller med ett problem som kan lösas. Redan i de tidiga skolåren övar eleverna att arbeta systematiskt, för att i de senare skolåren kunna arbeta med allt större självständighet. Eleverna dokumenterar kontinuerligt sitt arbete.

Sammanfatta och diskutera

Eleverna presenterar gruppvis sina erfarenheter och resultat och bidrar till klassens resultat. Med detta som underlag kan eleverna tillsammans se mönster och dra trovärdiga slutsatser. Läraren leder diskussionerna och sammanfattar elevernas slutsatser.

Ta reda på mer

Eleverna breddar eller fördjupar sina kunskaper om innehållet i uppdraget. Under friare former fundera de över, planera, genomför, drar slutsatser, diskuterar och dokumenterar egna undersökningar antingen utifrån egna frågor eller från färdiga förslag.

Utvärdering av elevernas lärande

Samtalen mellan elever och lärare är viktiga och ger läraren möjlighet att utvärdera sin egen undervisning och upptäcka om något behöver göras annorlunda, dels utvärdera elevernas lärande. Temanas arbetssätt med diskussioner, praktiskt arbete som dokumenteras samt redovisningar gör eleverna aktiva i lärandet. Det ger även läraren ett gott underlag för att bedöma elevernas lärande i formativt syfte.

Teman inom biologi, fysik, kemi och teknik

Pedagoger och lärare i förskolan och grundskolan, hos NTA Skolutvecklings medlemmar, har möjlighet att använda NTA:s teman i sina barngrupper och klasser. Temana ger stöd för ett aktivt undersökande arbetssätt och ger rika möjligheter till diskussioner kring innehåll som rör ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. NTA:s teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. De är utvecklade utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbete med NTA:s teman ger barnen i förskolan en tidig inblick i natur- vetenskap och teknik. Eleverna i grundskolan tränar strategier för att lösa problem, utvecklar ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och utvecklar handlingskompetens.

Experimentmaterial och hantering

NTA förordar en organiserad materielhantering för att pedagoger och lärare ska ges möjlighet att lägga sin tid på att utveckla arbetet i sin barngrupp eller klass. En organiserad, systematisk materielhantering är inte bara tidsbesparande utan är även ekonomiskt fördelaktigt och ger en kvalitetssäkring.

Kompetensutveckling för pedagoger

Pedagoger och lärare som arbetar med NTA:s teman går en obligatorisk introduktionsutbildning och temautbildningar i de teman som de ska arbeta med. NTA ger även stöd för annan typ av kompetensutveckling t.ex. kollegialt lärande. Under temautbildningarna arbetar deltagarna igenom de undersökningar som ingår i respektive tema. I utbildningarna får deltagarna tid för didaktiska och pedagogiska samtal. De får även stöd för att vidareutveckla undervisningen.

Organisation

Det är endast skolhuvudmän som kan ansöka om medlemskap i NTA Skolutveckling ekon. förening och det är enbart medlemmar som kan få del av den kompetensutveckling och de teman som ingår i NTA-konceptet. Över 46% av Sveriges kommuner samt ett antal fristående skolhuvudmän är 2019 medlemmar i föreningen. NTA-konceptet bygger på att varje medlem skapar en långsiktigt hållbar organisation där den lokala NTA-samordnaren är en viktig aktör. Den lokala samordnaren ingår i både ett regionalt och ett nationellt nätverk som både ger förutsättningar för samarbeten och för spridning av goda erfarenheter.

Utvärdering

NTA:s teman ger stöd till lärare och elever att kontinuerligt utvärdera elevernas lärande. NTA Skolutveckling utvecklar verktyg för medlemmarnas uppföljning av den lokala verksamheten och anlitar även externa utvärderare för utvärdering av NTA-programmets effekter.

Vill du utveckla din undervisning tillsammans med andra?

NTA Skolutveckling har utvecklat en kompetensutbildning med en modell för kollegialt lärande. Enligt en enkel arbetsgång bidrar alla deltagare med sin kompetens och erfarenhet. Kollegialt lärande sker vid strukturerade, återkommande möten och leds av en handledare. Vid tre träffar lär man sig modellen NTA och kollegialt lärande och får rika tillfällen till reflektion och diskussion. Inför varje träff förbereder sig deltagarna genom observationer och reflektioner i den egna skolpraktiken. När man lärt sig modellen är den en struktur för systematisk utveckling av undervisningen. Innehållet på träffarna varieras utifrån deltagarnas och deras elevers behov. I NTA och kollegialt lärande är elevens lärande utgångspunkt i diskussionerna och teorier om lärande och undervisning varvas med egna kunskaper och erfarenheter. Den egna undervisningen utvecklas genom att deltagarna aktivt tar del av kollegors kunskaper, idéer och erfarenheter. NTA Skolutveckling verkar för en långsiktig, strategisk utveckling av lärares undervisning och elevers lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet innehåller en struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. NTA-utbildningen består av flera viktiga delar. Dessa delar bildar tillsammans en helhet, där syftet är att säkerställa trygghet och säkerhet hos läraren och stimulera till att vidareutveckla den egna undervisningen. Utbildningarna arrangeras lokalt men med stöd från NTA centralt t ex genom utbildning för utbildare, styrgruppsutbildningar, fördjupningsutbildningar i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, samarbete med näringsliv, kollegialt lärande mm. 

För närvarande finns NTA och kollegialt lärande med fokus på tre olika områden:

  • NTA och kollegialt lärande – grundutförandet med fokus på arbetssätten inom NTA,
  • NTA och kollegialt lärande – Språkutvecklande arbetssätt,
  • NTA och kollegialt lärande – Lärande för hållbar utveckling.